மன்னார் அமுதன் எழுதியவை | மார்ச்8, 2007

MARCH-8


xU jkpor;rpapd; Gyk;gy; 

kdpj chpikfs; kWf;fg;gl;l

kz;zpy; ngz;Zhpik Ngrg;gLk; mtyk;

ntl;lg;gLk; Ml;Lf;Fk; jhd;

vj;jid nfsutpg;G 

ke;jg;-Gj;jp [Ptpfshy;

kiwf;fg;gl;l fyhr;rhuk;;>

kWf;fg;gl;l kz; chpik>

njhz;ilf;Fs; Jtf;ifg; Gijj;J

eRf;fg;gLk; Clf Rje;jpuk;>

iffs; fl;ba epiyapy;

Rlg;gl;l fztd;>

gzag; gzk; ,d;wp; ,Ul;liw thrj;jpy;-mg;gh

filf;Fg; Nghd kfs; re;jpapNy rtkhf>

flj;jg;gl;l kfd; G+rhtpy; gpzkhd

fijnay;yhk; Nfl;Lf; Nfl;Nl nrj;jth;fs;

jkpoPoj; jiyth;fs; kl;Lky;y

jkpoh;fSk; jhd;. 

(m)rpq;ff;Fl;bfNs>

jl;Lk; NghNj jpwe;J tpLq;fs;

vq;fs; Rje;jpuf; fjTfis – ,y;iynadpy;

cq;fs; fjTfNs cilf;fg;gLk; 

Nfl;Fk; nghNj nfhLj;J tpLq;fs;

vq;fs; chpikfis – ,y;iynadpy;

cq;fs; nrtpfNs nrtplhf;fg;gLk.;

kWf;fg;gl;l chpikfis gwpj;njLg;Nghk;

ngz;zhf tho chpik ju kWg;Nghiu- ,k;kz;Zf;Nf

gypnfhLg;Nghk;.

(G+rh- rpj;jputij nra;Ak;nfhOk;G rpiwf;$lk;.)


Responses

 1. படிக்கும் போதே நெஞ்சம் அழுகிறது

  நேரில் பார்த்து இருப்பவர்களுக்கு

  இன்னும் வலிக்குமே

  ……………………………..
  இலங்கைத் தமிழனின் வாழ்க்கை
  வலிகள் நிறைந்ததே
  எங்கள் வலியை தமிழகம் உணர்ந்தால்
  நாங்கள் வலிமை பெறுவோம்.

  நன்றி பிரியா.


மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

பிரிவுகள்

%d bloggers like this: