மன்னார் அமுதன் எழுதியவை | மார்ச்7, 2007

CEYLON REFUGEE


mfjpapd; Gyk;gy; 

ehis> ehis vd;W

vj;jid ehisfs;

vj;jid ,uTfs;

xt;nthU ,utpYk;

GJ tpbaiyNa

vjph;ghh;f;fpNwd; 

,utpy;jhNd vOjg;gLfpd;wd

,yq;ifia jOt tpUk;Gk;

mfjpfSf;fhd tpbay;fs.;

mfjpfsplNk

mfjpaha; thOk;

mtjp tho;f;if 

Gjpjha; njhpe;j ,Us;

,g;NghJ gofpajha; 

me;epakha; Kiwj;j Kfq;fs;

jw;NghJ me;epNahd;akha;

Jf;fj;NjhL $ba eyd; tprhhpg;Gfs;

Jauj;jpYk; gfpug;gLk; gioa epidTfs;

fhj;jpUf;Fk; vq;fSf;F xj;jlkha; ,jkspf;f

,d;whtJ vOjg;gLkh

vq;fSf;fhd tpbay;.


மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

பிரிவுகள்

%d bloggers like this: