மன்னார் அமுதன் எழுதியவை | மார்ச்6, 2007

My Love


vd; fhjNy

cd;idf;

fhzhky; fz; Jbf;Fk;

fz;lJk; nrhy; jtpf;Fk;

jtpj;jJk; neQ;NrhL mizf;Fk;

mizj;j gpwFk; vhpAk;fhjy; RfkhdJ.


Responses

 1. Kathal!

  Thenralai thaan
  ithayathai nerungum!

  Vetri endral
  kodaikanalai kulirum!

  tholvi endral
  chennai veyilai erikkum!


மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

பிரிவுகள்

%d bloggers like this: